Algemene voorwaarden

1. De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.


2. In geval van niet-betaling op de vervaldatum is vanaf die datum een verwijlintrest van 18% per jaar verschuldigd.


3. Indien binnen 5 werkdagen geen gevolg gegeven wordt aan een aangetekend schrijven tot aanmaning zal benevens de verwijlintresten, het bedrag van iedere achterstallige factuur verhoogd worden met 20%, met een minimum van € 50 en een maximum van € 1500 per factuur.


4. Klachten betreffende leveringen dienen schriftelijk te gebeuren binnen twee werkdagen na levering. Iedere teruggave moet omschreven worden met volgende gegevens: datum van levering, nummer van de zendnota en de aard van de schade (breuk of manco).


5. De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en interesten.
De levering gebeurt evenwel op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De koper zal de leverancier (of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.


6. Bij gebeurlijke geschillen is alleen de Rechtbank van Koophandel te Veurne bevoegd, tenzij onze vennootschap een andere als bevoegd aanduidt